Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług
w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego
realizowanego na godzinach wychowawczych

OFERTA DZIAŁAŃ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2022/2023
- zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela -
             
Rynek pracy dziś i jutro, jakie kompetencje są ważne?   
 Adresat: uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca zawodowy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile
Zapoznanie uczniów z wymaganiami pracodawców, oczekiwanymi kompetencjami na rynku pracy, charakterystyka „idealnego” kandydata do pracy.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.
 

Planuję – czasu nie marnuję   
Adresat: uczniowie klasy VII/VIII szkoły podstawowej
 Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Agnieszka Pietraszak – pedagog z ZPPP w Pile
Zapoznanie uczniów ze sposobami organizowania czasu i wypływających z tego korzyści, przedstawienie zasad dobrego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 Jestem „OK.”   
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej
 Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Agnieszka Pietraszak – pedagog z ZPPP w Pile
Poznanie przez uczniów znaczenia i sposobów budowania właściwego poczucia własnej wartości, jako podstawy w funkcjonowaniu na rynku edukacyjnym i rynku pracy.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.

Kim będę? Ciekawy świat zawodów.
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile


Zapoznanie uczniów z bogatym światem zawodów w tym z zawodami przeszłości i zawodami przyszłości, wskazaniami i przeciwwskazaniami do zawodu, jak zdobyć dany zawód – możliwe ścieżki edukacyjne, jak zdobyć informacje o konkretnych zawodach.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, pogadanka, zajęcia aktywizujące) minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Nowe zawody, zawody przyszłości. Dlaczego warto się uczyć i zdobywać kwalifikacje? Jak  wizerunek w sieci wpływa na zawodową przyszłość?
Adresat: uczniowie klas siódmych, klas ósmych
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile


Przedstawienie nowych zawodów, zawodów przyszłości, przedstawienie lokalnych zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wizerunek w sieci a zawodowa przyszłość, przybliżenie konieczności uczenia się przez całe życie.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, mini wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zajęcia aktywizujące), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Zawody, jakie mogę zdobyć w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu, charakterystyka wybranych zawodów.
Adresat: uczniowie klas siódmych, klas ósmych
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile


Przedstawienie zawodów, jakie można zdobyć w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu pilskiego; zadania i czynności, wskazania i przeciwwskazania zdrowotne, ścieżka kształcenia w danym zawodzie, miejsca wykonywania danego zawodu.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, mini wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zajęcia aktywizujące), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu


Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie pilskim i poza nim.
Adresat: uczniowie klas siódmych, klas ósmych
Termin: od września 2022 do kwietnia 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile


Udzielenie informacji o możliwych kierunkach kształcenia dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie pilskim i poza nim.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela, mini wykład, zajęcia aktywizujące), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Kształcenie specjalne - oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie pilskim i poza nim.
Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile

Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile


Udzielenie informacji o możliwych kierunkach kształcenia specjalnego (na terenie powiatu pilskiego i poza nim) dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych i zasadach rekrutacji.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela , mini wykład, zajęcia aktywizujące), minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Jaki jestem? Moje zainteresowania zawodowe, moje zdolności a wybór zawodu.
Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy


Rozpoznanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych (z wykorzystaniem kwestionariusza zainteresowań, predyspozycji).
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, zajęcia edukacyjne z elementami warsztatu z wykorzystaniem np. kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Jaki jestem? Moja osobowość, mój system wartości a wybór zawodu.
Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile


Rozpoznanie własnego typu osobowości i osobistych wartości w pracy, co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, zajęcia edukacyjne z elementami warsztatu z wykorzystaniem np. kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Świat emocji – typy temperamentu a wybór zawodu.
Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych  
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy z ZPPP w Pile, Agnieszka Pietraszak – pedagog z ZPPP w Pile

Wprowadzenie uczestników w tematykę dot. temperamentu i jego znaczenia w wyborze zawodu, rozwijanie umiejętności określania własnych cech uwarunkowanych przez temperament, istotnych dla wyboru zawodu.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, zajęcia edukacyjne z elementami warsztatu z wykorzystaniem np. kwestionariuszy, ankiet), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


To co ważne przy wyborze zawodu (z wykorzystaniem filmu „Wybieram szkołę –wybieram zawód”)
Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy z ZPPP w Pile


Przedstawienie uczniom jaki wpływ na wybór zawodu mają: zainteresowania, zdolności, system wartości i osobowość.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela projekcja filmu „Wybieram szkołę – wybieram zawód”, wykorzystanie testu dot. wyboru zawodu) komputer z głośnikami,  projektor, ekran.
 
INNE ZAJĘCIA GRUPOWE W RAMACH DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UCZNIÓW, PEDAGOGÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, DORADCÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej (klasy I – VIII)
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Zagadnienia w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego – zgodnie ze wskazaniami uczniów, pedagogów, wychowawców, doradców zawodowych szkół podstawowych.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły 1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela, dostosowane do wybranej tematyki zajęć), minimalne – sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne – komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.
 
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
DLA UCZNIÓW
dot. WYBORU DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA


Adresat: uczniowie klas siódmych, ósmych
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, stanu zdrowia etc.
Warunki realizacji: (na terenie szkoły dyżury doradcy zawodowego - indywidualne doradztwo; odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie Poradni przy ul. Sikorskiego 19

PUNKT INFOIRMACJI ZAWODOWEJ
w ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19 (budynek Internatu ZSE)
pokój nr 11, dyżur doradcy zawodowego - wtorek w godz. 12.00 - 17.00
(po uprzednim umówieniu się)

OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Konsultacje indywidualne/spotkania grupowe z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele
Termin: IX 2022 - VI 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk
Współpraca w ramach doradztwa zawodowego; wymiana doświadczeń, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.
Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni, spotkania grupowe na terenie szkoły.
 
OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu, szkoły?”
„Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie pilskim”
Konsultacje indywidualne, spotkania grupowe dla rodziców uczniów klas siódmych, ósmych dot. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dziecka.
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Przekazanie rodzicom informacji dot. możliwości  wyboru różnych kierunków dalszego kształcenia młodzieży; co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kierunku kształcenia (znaczenie stanu zdrowia, wyników w nauce, zainteresowań etc.), gdzie szukać informacji o zawodach, szkołach, jak zbadać predyspozycje ucznia, wymagania współczesnego rynku pracy, przekazanie informacji o corocznych, lokalnych działaniach na rzecz młodzieży kończącej szkołę podstawową.
Warunki realizacji: konsultacje indywidualne na terenie szkoły – odrębny gabinet, sala lekcyjna lub na terenie Poradni, spotkania grupowe w siedzibie szkoły. 


„Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych dla młodzieży niepełnosprawnej”.
Konsultacje indywidualne, spotkania grupowe dla rodziców uczniów niepełnosprawnych klas siódmych, ósmych dot. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej ucznia.
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Przekazanie rodzicom informacji dot. możliwości  wyboru różnych kierunków dalszego kształcenia młodzieży niepełnosprawnej (z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności) w powiecie pilskim i poza nim.
Warunki realizacji: konsultacje indywidualne na terenie szkoły – odrębny gabinet, sala lekcyjna lub Poradni, spotkania grupowe w siedzibie szkoły. 


„Rodzic doradcą zawodowym”
Zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas ósmych na terenie ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 9 dot. wspierania młodzieży w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych; jak pomóc w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych, zainteresowań dziecka, planowanie przyszłości, branże, zawody przyszłości, oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego.
Termin: zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile


INNE ZAJECIA W RAMACH DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁ PODSTAWOWYCH
Termin: od września 2022 do czerwca 2023
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Zapraszam do współpracy
Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
tel. 694 449 054