Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług

w ramach doradztwa zawodowego

realizowanego na godzinach wychowawczych

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA

TECHNIKÓW

w roku szkolnym 2021/2022                         

dla uczniów, nauczycieli i rodziców

- zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela –

 

DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

 • „Zainteresowania a wybór drogi edukacyjno-zawodowej”   (z wykorzystaniem filmu z cyklu „Kariera na Maksa”)

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Rozwijanie w uczniach świadomości własnego wpływu na swoją teraźniejszość i przyszłość, uświadomienie czym są zainteresowania, określenie znaczenia roli zainteresowań w życiu człowieka.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, komputer z głośnikami, projektor, ekran, tablica, kreda,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, projekcja filmu z cyklu „Kariera na Maksa”.

 • „Jaki jestem? Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe"

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk - doradca zawodowy ZPPP w Pile

Rozpoznanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych (z wykorzystaniem kwestionariusza zainteresowań, predyspozycji).

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące z wykorzystaniem kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych.

 • „Znaczenie kompetencji personalnych i społecznych na rynku pracy" – zajęcia  warsztatowe

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile,

Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę z zakresu znaczenia kompetencji personalnych  i społecznych na rynku pracy.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacja multimedialna.

 • "Moja zawodowa i edukacyjna przyszłość - mój plan"

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile,          

Przybliżenie uczniom informacji dot. procesu planowania dalszej drogi edukacyjnej  i zawodowej (wykorzystanie zasady SMART, rozważenie różnych wariantów - przygotowanie "Planu B").

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • "Świat pracy dzisiaj i jutro"

Adresat: uczniowie klas pierwszych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dot. zawodów przyszłości, zawodów deficytowych, zawodów nadwyżkowych, wymagań współczesnych pracodawców wobec pracowników - charakterystyka idealnego pracownika, wpływ wizerunku kandydata w sieci na jego karierę zawodową,  znaczenie kompetencji miękkich na rynku pracy, znaczenie kształcenia ustawicznego.

Warunki realizacji: minimalne: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, prezentacja multimedialna.

 

DLA  UCZNIÓW  KLAS  DRUGICH

 • „Zarządzanie sobą w czasie”

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Doskonalenie przez uczniów sposobów organizowania czasu, uświadomienie uczniom ważności sprawnego wykorzystania czasu i wynikających z tego korzyści.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, prezentacja multimedialna.

 • Jak radzić sobie ze stresem?

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Doskonalenie przez uczniów sposobów radzenia sobie ze stresem w tym ze stresem egzaminacyjnym.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, prezentacja multimedialna.

 • Kim jestem? Jestem zwycięzcą!

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Poznanie znaczenia i doskonalenie przez uczniów sposobów budowania właściwego poczucia własnej wartości jako podstawa w aktywności edukacyjnej i zawodowej.

 Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia warsztatowe.

9)   „Moja rola w zespole”    Jaką przyjmuję rolę w zespole klasowym, w zespole  pracowniczym i co z tego wynika?

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Zajęcia z wykorzystaniem  testu M. Belbina - narzędzia do diagnozy tendencji do określonych zachowań, stylu działania i komunikacji; korzyści: poznanie swoich naturalnych talentów – ról odgrywanych w zespole, a z tym związane mocne strony wnoszone do zespołu i możliwe słabe strony, świadomość możliwości i zagrożeń we współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami (możliwe powody niezrozumienia lub konfliktów), zrozumienie, co leży u podstaw osobistej motywacji, co determinuje możliwości osiągnięcia sukcesu.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.                               

10)  Warsztaty „Co kryją w sobie oferty pracy?"

 

Adresat: uczniowie klas drugich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

 

Nabywanie umiejętności wyszukiwania i właściwego analizowania ofert pracy; rozpoznawanie oczekiwań i wymagań pracodawców, interpretacja zapisów np. „praca w dynamicznym zespole”,  korzyści dla kandydata do pracy, przygotowanie profilu kandydata do danej oferty.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 

DLA  UCZNIÓW  KLAS  TRZECICH

 • "Jak Cię widzą tak Cię piszą" - czy to prawda? Autoprezentacja w sytuacjach edukacyjnych i zawodowych"

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Przybliżenie uczniom zasad dobrej autoprezentacji, przydatnej w trakcie nauki, poszukiwania pracy i zatrudnienia.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • "Jak wyłonić się z tłumu? Port-folio zawodowe  i video CV jako Twoja oryginalna wizytówka na rynku pracy"

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Zapoznanie uczniów z możliwościami oryginalnego redagowania dokumentów, przygotowania video CV, wykorzystywanych w poszukiwaniu zatrudnienia.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer z głośnikami, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Jak szukać pracy aby ją znaleźć? Jak pracodawcy szukają pracowników? Assessment Centre i nie tylko"

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:   Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

Zapoznanie uczniów z aktywnymi technikami poszukiwania zatrudnienia i różnymi metodami rekrutacji pracowników.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  1 godzina lekcyjna, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Jak przekonać do siebie pracodawcę? Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic" (z wykorzystaniem filmu „Rozmowa kwalifikacyjna”)

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: to co ważne przed rozmową, w trakcie rozmowy i po rozmowie.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: komputer z głośnikami, projektor, ekran, projekcja filmu "Rozmowa kwalifikacyjna", minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Kotwice kariery”   

Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Zajęcia zachęcające uczniów do refleksji nad obszarem własnej kompetencji, motywacją do pracy i systemem wartości. Zbadanie indywidualnego związku między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery z wykorzystaniem testu „Kotwice kariery”.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.    

 • „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu O/Z w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery

 Adresat: uczniowie klas trzecich

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca  

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

 

Rozpoznanie przez młodzieży predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (ćwiczenia, kwestionariusz), pomysły na działalność gospodarczą, plusy i minusy prowadzenia własnej działalności, sylwetki osób przedsiębiorczych.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: arkusze papieru, flamastry, komputer, projektor, ekran,  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład.

DLA  UCZNIÓW  KLAS  CZWARTYCH

 • "Masz zawód -  i co dalej?"   Zajęcia dla uczniów kończących technika, przygotowane   we współpracy   z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy  w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.

Adresat: uczniowie klas czwartych

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca 

                      zawodowy  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

 

Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy; udzielenie informacji o: możliwościach dalszej edukacji, aktualnej sytuacji na rynku pracy, szansach na pracę  w kraju i za granicą, możliwościach uzyskania wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • "Jakie wybrać studia?"

Adresat: uczniowie klas czwartych

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przekazanie informacji o możliwościach poznania różnych kierunków studiów, uczelni, wyszukiwania kierunków studiów dostępnych po zdaniu matury z danych  przedmiotów np. biologii i chemii, rankingu uczelni i kierunków studiów.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • „Warsztat rozmowy kwalifikacyjnej” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Adresat: uczniowie klas czwartych

Termin: (IX 2021 – IV 2022)  

 

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

 

Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: ćwiczenia dot. mowy werbalnej i niewerbalnej, pierwszego wrażenia, pytań od i do pracodawcy, zakończenia rozmowy.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, tablica, arkusze papieru, flamastry, zajęcia aktywizujące.

 • „Ważne kompetencje personalne i społeczne w pracy”, zajęcia z wykorzystaniem filmu „Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Adresat: uczniowie klas czwartych

Termin: (IX 2021 – IV 2022) 

 

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

 

Przybliżenie uczniom znaczenia kompetencji miękkich w pracy; zapoznanie z najbardziej typowymi sytuacjami między pracodawcą a praktykantem czy stażystą, pokazanie najczęściej popełnianych przez pracowników błędów, przedstawienie cech dobrego pracownika i wskazówek dobrego  przygotowania się do pierwszej pracy.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, komputer, projektor, głośniki.

 • „Praca za granicą – co warto wiedzieć?”     Zajęcia przygotowane we współpracy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.

Adresat: uczniowie klas czwartych

Termin: (IX 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

 

Przekazanie uczniom niezbędnych informacji dot. przygotowania się i wyjazdu do pracy za granicę m.in. formalności, dokumentacja, pomocne instytucje, pośrednictwo pracy, oferty pracy, wymagania pracodawców.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,                                                 mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 • "Absolwent na rynku pracy"

 

 

Adresat: uczniowie klas czwartych

Termin: (II 2021 - IV 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy  ZPPP w Pile

 

Przedstawienie uczniom działań lokalnych instytucji na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy; Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i innych.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład.

 • „Niepełnosprawny absolwent na rynku pracy” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu O/Z w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Adresat: uczniowie niepełnosprawni 

Termin: (II 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca

                      zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

 

Przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do wejścia na lokalny rynek pracy poprzez przedstawienie niezbędnych informacji dot. form pomocy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Aktywizacji Niepełnosprawnych, Młodzieżowe Biuro Pracy, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, możliwości podjęcia zatrudnienia.    

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: komputer, projektor, ekran,  minimalne: sala lekcyjna, tablica,  kreda, mini wykład.

INNE TEMATY ZAJĘĆ W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO,     ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UCZNIÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH

Adresat: uczniowie technikum

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący:  Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Problematyka adekwatne do wybranej tematyki zajęć.

Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela),  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  dostosowane do wybranej tematyki zajęć.

WARSZTATY NA TERENIE ZPPP W PILE

„JAK ZAPLANOWAĆ WŁASNĄ KARIERĘ? JAKIE WYBRAĆ STUDIA? JAKA PRACA BYŁABY DLA MNIE NAJLEPSZA? A MOŻE WŁASNA FIRMA?”

 

Adresat: uczniowie klas trzecich technikum

Termin: (X 2021 - V 2022)

Miejsce: siedziba ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19, budynek Internatu ZSE, parter sala 2

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca zawodowy WUP w Poznaniu/Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Warsztaty dla zainteresowanych uczniów z klas trzecich technikum, tematyka: własne zasoby, oczekiwania edukacyjne i zawodowe, planowanie przyszłości, różne formy zatrudnienia, własna firma.

 

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH, 

DOT. WYBORU DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA/POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

 

Adresat: uczniowie technikum

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, sytuacji rodzinnej etc.  z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, przekazanie ważnych informacji dot. aktywnego poszukiwania  zatrudnienia.

Warunki realizacji: doradztwo indywidualne na terenie szkoły (odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19.

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI

TECHNIKUM 

Konsultacje indywidualne z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego.

Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Współpraca w ramach doradztwa zawodowego; wymiana doświadczeń z zakresu doradztwa zawodowego, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.

Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni.

 

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW TECHNIKUM

(ZEBRANIA Z RODZICAMI)

 

 • „Oferta usług w ramach doradztwa zawodowego Zespołu Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w Pile dla uczniów technikum i ich rodziców".

 

Adresat: rodzice uczniów klas pierwszych technikum

Termin: (IX 2021 - VI 2022)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – ZPPP w Pile

Przedstawienie rodzicom  tematyki zajęć dla młodzieży, możliwych do realizacji na terenie szkoły lub ZPPP w Pile, form współpracy z rodzicami.

Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).

 • „Jak pomóc nastolatkowi w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej?”.

Adresat: rodzice uczniów ostatnich klas technikum

Termin: (IX 2021- III 2022)

Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Przedstawienie rodzicom możliwości dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów.

Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).

Inne zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne na terenie szkoły lub Poradni w ramach poradnictwa edukacyjno zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców uczniów technikum np. dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, branż, zawodów przyszłości.

(od września 2021 do marca 2022) Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

Warunki realizacji: minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

 

 

Zapraszam do współpracy

                Anna Oleszczyk – doradca zawodowy

       tel. 694 449 054