Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług
w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego
realizowanego na godzinach wychowawczych


OFERTA DZIAŁAŃ DLA
TECHNIKÓW
w roku szkolnym 2022/2023
dla uczniów, nauczycieli i rodziców
zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela –
Uwaga:
dla lepszej przejrzystości proponowanej tematyki zajęć, zastosowano umowny podział tematów na poszczególne poziomy nauczania. Możliwa jest realizacja danego tematu na każdym poziomie nauczania - wybór Uczniów i Wychowawcy.

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH


„Komunikacja - integracja i nie tylko. Komunikacja jako kompetencja teraźniejszości i przyszłości”
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Rozwijanie w uczniach umiejętności komunikacji na rzecz integracji zespołu, znaczenie komunikacji na rynku pracy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, zajęcia warsztatowe.


„Zainteresowania a wybór drogi edukacyjno-zawodowej” (z wykorzystaniem filmu z cyklu „Kariera na Maksa”)
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Rozwijanie w uczniach świadomości własnego wpływu na swoją teraźniejszość i przyszłość, uświadomienie czym są zainteresowania, określenie znaczenia roli zainteresowań w życiu człowieka.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, komputer z głośnikami, projektor, ekran, tablica, mini wykład, zajęcia aktywizujące, projekcja filmu z cyklu „Kariera na Maksa”.
„Jaki jestem? Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe"
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk - doradca zawodowy ZPPP w Pile


Rozpoznanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych (z wykorzystaniem kwestionariusza zainteresowań, predyspozycji).
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące z wykorzystaniem kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych.


„Znaczenie kompetencji personalnych i społecznych na rynku pracy" – zajęcia warsztatowe
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile,


Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę z zakresu znaczenia kompetencji personalnych    i społecznych na rynku pracy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacja multimedialna.


"Moja zawodowa i edukacyjna przyszłość - mój plan"
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile,
Przybliżenie uczniom informacji dot. procesu planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej (wykorzystanie zasady SMART, rozważenie różnych wariantów - przygotowanie "Planu B").
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.


"Świat pracy dzisiaj i jutro"
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dot. zawodów przyszłości, zawodów deficytowych, zawodów nadwyżkowych, wymagań współczesnych pracodawców wobec pracowników - charakterystyka idealnego pracownika, wpływ wizerunku kandydata w sieci na jego karierę zawodową, znaczenie kompetencji miękkich na rynku pracy/kompetencji 4K, znaczenie kształcenia ustawicznego.
Warunki realizacji: minimalne: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, mini prezentacja multimedialna.

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH
„Zarządzanie sobą w czasie”
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Doskonalenie przez uczniów sposobów organizowania czasu, uświadomienie uczniom ważności sprawnego wykorzystania czasu i wynikających z tego korzyści.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, prezentacja multimedialna.

Jak radzić sobie ze stresem?
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Doskonalenie przez uczniów sposobów radzenia sobie ze stresem w tym ze stresem egzaminacyjnym.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, mini prezentacja multimedialna.


Kim jestem? Jestem zwycięzcą!
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Poznanie znaczenia i doskonalenie przez uczniów sposobów budowania właściwego poczucia własnej wartości jako podstawy aktywności edukacyjnej i zawodowej.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia warsztatowe.


„Moja rola w zespole” Jaką przyjmuję rolę w zespole klasowym, w zespole pracowniczym i co z tego wynika?
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zajęcia z wykorzystaniem testu M. Belbina - narzędzia do diagnozy tendencji do określonych zachowań, stylu działania i komunikacji; korzyści: poznanie swoich naturalnych talentów - ról odgrywanych w zespole, a z tym związane mocne strony wnoszone do zespołu i możliwe słabe strony, świadomość możliwości i zagrożeń we współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami (możliwe powody niezrozumienia lub konfliktów), zrozumienie, co leży u podstaw osobistej motywacji, co determinuje możliwości osiągnięcia sukcesu.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.


 Warsztaty „Co kryją w sobie oferty pracy?"
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Nabywanie umiejętności wyszukiwania i właściwego analizowania ofert pracy; rozpoznawanie oczekiwań i wymagań pracodawców, interpretacja zapisów w ofertach pracy np. „praca w dynamicznym zespole”, korzyści dla kandydata do pracy, przygotowanie profilu kandydata do danej oferty.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH
"Jak Cię widzą tak Cię piszą" - czy to prawda? Autoprezentacja w sytuacjach edukacyjnych i zawodowych"
Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Przybliżenie uczniom zasad dobrej autoprezentacji, przydatnej w trakcie nauki, poszukiwania pracy i zatrudnienia.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.
"Jak wyłonić się z tłumu? Port-folio zawodowe  i video CV jako Twoja oryginalna wizytówka na rynku pracy"
Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zapoznanie uczniów z możliwościami oryginalnego redagowania dokumentów, przygotowania video CV, wykorzystywanych w poszukiwaniu zatrudnienia.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer z głośnikami, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące.
„Jak szukać pracy aby ją znaleźć? Jak pracodawcy szukają pracowników? Assessment Centre i nie tylko"
Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zapoznanie uczniów z aktywnymi technikami poszukiwania zatrudnienia i różnymi metodami rekrutacji pracowników.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, 1 godzina lekcyjna, mini wykład, zajęcia aktywizujące.
„Jak przekonać do siebie pracodawcę? Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic" (z wykorzystaniem filmu „Rozmowa kwalifikacyjna”)
Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: to co ważne przed rozmową, w trakcie rozmowy i po rozmowie.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: komputer z głośnikami, projektor, ekran, projekcja filmu "Rozmowa kwalifikacyjna", minimalne: sala lekcyjna, tablica, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH
„Warsztat rozmowy kwalifikacyjnej” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Adresat: uczniowie klas czwartych
Termin: (IX 2022 – VI 2023)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: ćwiczenia dot. mowy werbalnej i niewerbalnej, pierwszego wrażenia, pytań od i do pracodawcy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, tablica, arkusze papieru, flamastry, zajęcia aktywizujące.


„Ważne kompetencje personalne i społeczne w pracy”, zajęcia z wykorzystaniem filmu „Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Adresat: uczniowie klas czwartych
Termin: (IX 2022 – VI 2023)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

Przybliżenie uczniom znaczenia kompetencji miękkich w pracy; zapoznanie z najbardziej typowymi sytuacjami między pracodawcą a praktykantem czy stażystą, pokazanie najczęściej popełnianych przez pracowników błędów, przedstawienie cech dobrego pracownika i wskazówek dobrego  przygotowania się do pierwszej pracy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, komputer, projektor, głośniki.


„Czy nadaję się na przedsiębiorcę?” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu O/Z w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery
 Adresat: uczniowie klas czwartych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

Rozpoznanie przez młodzieży predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (ćwiczenia, kwestionariusze), pomysły na działalność gospodarczą, plusy i minusy prowadzenia własnej działalności, sylwetki osób przedsiębiorczych.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: arkusze papieru, flamastry, komputer, projektor, ekran,  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład.

 „Kotwice kariery”
Adresat: uczniowie klas czwartych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zajęcia zachęcające uczniów do refleksji nad obszarem własnej kompetencji, motywacją do pracy i systemem wartości. Zbadanie indywidualnego związku między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery z wykorzystaniem testu „Kotwice kariery”.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.

DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH
"Masz zawód i co dalej?" Zajęcia dla uczniów kończących technika, przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.
Adresat: uczniowie klas piątych
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy; udzielenie informacji o: możliwościach dalszej edukacji, aktualnej sytuacji na rynku pracy, szansach na pracę w kraju i za granicą, możliwościach uzyskania wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.


"Jakie wybrać studia?"
Adresat: uczniowie klas piątych
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Przekazanie informacji o możliwościach poznania różnych kierunków studiów, uczelni, wyszukiwania kierunków studiów dostępnych po zdaniu matury z danych  przedmiotów, rankingu uczelni i kierunków studiów, zasad rekrutacji itp.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, tablica, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.


"Absolwent na rynku pracy"
Adresat: uczniowie klas piątych
Termin: (II 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przedstawienie uczniom działań lokalnych instytucji na rzecz osób młodych (także niepełnosprawnych), wchodzących na rynek pracy; Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i innych.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład.
 „Praca za granicą – co warto wiedzieć?” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.
Adresat: uczniowie klas piątych
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

Przekazanie uczniom niezbędnych informacji dot. przygotowania się i wyjazdu do pracy za granicę m.in. formalności, dokumentacja, pomocne instytucje, pośrednictwo pracy, oferty pracy, wymagania pracodawców, wynagrodzenie.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

INNE TEMATY ZAJĘĆ W RAMACH DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UCZNIÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH
Adresat: uczniowie technikum
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Problematyka adekwatne do wybranej tematyki zajęć.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela),  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  dostosowane do wybranej tematyki zajęć.

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH, 
DOT. WYBORU DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA/POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Adresat: uczniowie technikum
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, sytuacji rodzinnej etc. z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, przekazanie ważnych informacji dot. aktywnego poszukiwania  zatrudnienia.
Warunki realizacji: doradztwo indywidualne na terenie szkoły (odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19.

OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI
TECHNIKUM 
Konsultacje indywidualne z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego.
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Współpraca w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego; wymiana doświadczeń, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.
Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni.

OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW TECHNIKUM
(ZEBRANIA Z RODZICAMI)

„Oferta usług w ramach doradztwa zawodowego Zespołu Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w Pile dla uczniów technikum i ich rodziców".

Adresat: rodzice uczniów klas pierwszych technikum
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – ZPPP w Pile
Przedstawienie rodzicom tematyki zajęć dla młodzieży, możliwych do realizacji na terenie szkoły lub ZPPP w Pile, form współpracy z rodzicami.
Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).


„Jak pomóc nastolatkowi w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej?”.
Adresat: rodzice uczniów ostatnich klas technikum
Termin: (IX 2022- II 2023)
Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Przedstawienie rodzicom możliwości dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów.
Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).
Inne zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne na terenie szkoły lub Poradni w ramach poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców uczniów technikum np. dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, branż, zawodów przyszłości.
(od września 2022 do lutego 2023) Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Warunki realizacji: minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.


Zapraszam do współpracy
Anna Oleszczyk – doradca zawodowy