Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile
zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług
w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego

OFERTA DZIAŁAŃ DLA
SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA
w roku szkolnym 2022/2023
dla uczniów, nauczycieli i rodziców
                                                                                                   
OFERTA DZIAŁAŃ DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA

„Komunikacja - integracja i nie tylko. Komunikacja jako kompetencja teraźniejszości i przyszłości”
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Rozwijanie w uczniach umiejętności komunikacji na rzecz integracji zespołu, znaczenie komunikacji na rynku pracy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, zajęcia warsztatowe.

Pozostałe tematy zajęć dla uczniów klas I, II, III:
 Moduł / temat Liczba godzin
1. Zasoby ucznia.
Temat 1: Poznaję siebie.
Temat 2: Moje zainteresowania zawodowe. 2
2. Świat zawodów.
Temat 1: Zawody, branże przyszłości. Zawód, który zdobywam
a moje predyspozycje zawodowe. 1
3. Rynek pracy.
Temat 1: Wymagania pracodawców.
Temat 2: Znaczenie kompetencji personalnych, społecznych
oraz kluczowych. 2
4. Kwalifikacje.
Temat 1: Znaczenie kwalifikacji.
Temat 2: Możliwości zdobywania kwalifikacji. 2
5. Planowanie.
Temat 1: Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej
z uwzględnieniem zainteresowań zawodowych
i potrzeb rynku pracy. 1
6. Przygotowanie do spotkania z pracodawcą.
Temat 1: Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Temat 2: Techniki poszukiwania zatrudnienia. Metody doboru
kadr – Assessment Centre i nie tylko. 2
Ogółem: 10

Inne tematy zajęć w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych szkół branżowych I stopnia.
Adresat: uczniowie szkół branżowych I stopnia
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Problematyka adekwatne do wybranej tematyki zajęć.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min.),  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  dostosowane do wybranej tematyki zajęć.
 
Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, 
dot. wyboru dalszego kierunku kształcenia/zmiany kierunku kształcenia, poszukiwania zatrudnienia

Adresat: uczniowie szkół branżowych I stopnia
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, sytuacji rodzinnej etc. z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, przekazanie ważnych informacji dot. aktywnego poszukiwania  zatrudnienia.
Warunki realizacji: doradztwo indywidualne na terenie szkoły (odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19.

OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA

Konsultacje indywidualne z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach dot. jego realizacji.
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Współpraca w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego; wymiana doświadczeń, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.
Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni.

OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW
(SPOTKANIA Z RODZICAMI)
SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA

„Oferta usług w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego Zespołu Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w Pile dla uczniów szkół branżowych I stopnia”
Adresat: rodzice uczniów klas pierwszych szkół branżowych I stopnia

Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – ZPPP w Pile
Przedstawienie rodzicom tematyki zajęć dla młodzieży, możliwych do realizacji na terenie szkoły lub ZPPP w Pile, form współpracy z rodzicami.
Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).


„Jak pomóc nastolatkowi w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej?”.
Adresat: rodzice uczniów ostatnich klas szkół branżowych I stopnia
Termin: (IX 2022 - III 2023)
Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Przedstawienie rodzicom możliwości dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów.
Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).


Inne zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne na terenie szkoły lub Poradni w ramach poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców uczniów szkół np. dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, branż, zawodów przyszłości.
(od września 2022 do maja 2023) Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Warunki realizacji: minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

Zapraszam do współpracy
Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
tel. 694 449 054