Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile
zaprasza do korzystania z poniższej oferty usług
w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego
realizowanego na godzinach wychowawczych

 

OFERTA DZIAŁAŃ DLA
LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w roku szkolnym 2022/2023
dla uczniów, nauczycieli i rodziców
zajęcia zawsze odbywają się w obecności nauczyciela -


Uwaga:
dla lepszej przejrzystości proponowanej tematyki zajęć zastosowano umowny podział tematów na poszczególne poziomy nauczania. Możliwa jest realizacja danego tematu na każdym poziomie nauczania - wybór Uczniów i Wychowawcy.

 

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
„Komunikacja - integracja i nie tylko. Komunikacja jako kompetencja teraźniejszości i przyszłości”
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Rozwijanie w uczniach umiejętności komunikacji na rzecz integracji zespołu, znaczenie komunikacji na rynku pracy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, zajęcia warsztatowe.


„Zainteresowania a wybór drogi edukacyjno-zawodowej” (z wykorzystaniem filmu z cyklu „Kariera na Maksa”)
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Rozwijanie w uczniach świadomości własnego wpływu na swoją teraźniejszość i przyszłość, uświadomienie czym są zainteresowania, określenie znaczenia roli zainteresowań w życiu człowieka.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, komputer z głośnikami, projektor, ekran, tablica, kreda,  mini wykład, zajęcia aktywizujące, projekcja filmu z cyklu „Kariera na Maksa”.


„Jaki jestem? Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe"
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk - doradca zawodowy ZPPP w Pile
Rozpoznanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, co ułatwi podjęcie dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych (z wykorzystaniem kwestionariusza zainteresowań, predyspozycji).
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące z wykorzystaniem kwestionariuszy, ankiet, testów, programów multimedialnych.


Kim jestem? Jestem zwycięzcą!
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Poznanie znaczenia i doskonalenie przez uczniów sposobów budowania właściwego poczucia własnej wartości.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia warsztatowe.


„Zarządzanie sobą w czasie”
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Doskonalenie przez uczniów sposobów organizowania czasu, uświadomienie uczniom ważności sprawnego wykorzystania czasu i wynikających z tego korzyści.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące.


„Znaczenie kompetencji personalnych i społecznych na rynku pracy"
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile,
Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę z zakresu znaczenia kompetencji personalnych    i społecznych na rynku pracy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, komputer, projektor, ekran, optymalne: dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia warsztatowe plus mini prezentacja multimedialna.


"Moja zawodowa i edukacyjna przyszłość - mój plan"
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile,
Przybliżenie uczniom informacji dot. procesu planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej (wykorzystanie zasady SMART, rozważenie różnych wariantów - przygotowanie "Planu B").
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.


"Świat pracy dzisiaj i jutro"
Adresat: uczniowie klas pierwszych
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dot. zawodów przyszłości, zawodów deficytowych, zawodów nadwyżkowych, wymagań współczesnych pracodawców wobec pracowników - charakterystyka idealnego pracownika, wpływ wizerunku kandydata w sieci na jego karierę zawodową, , znaczenie kompetencji miękkich na rynku pracy/kompetencje 4 K, znaczenie kształcenia ustawicznego.
Warunki realizacji: minimalne: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące plus mini prezentacja multimedialna.

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH


Jak radzić sobie ze stresem?
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Doskonalenie przez uczniów sposobów radzenia sobie ze stresem w tym ze stresem egzaminacyjnym.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące plus mini prezentacja multimedialna.


"Jak Cię widzą tak Cię piszą" - czy to prawda? Autoprezentacja w sytuacjach edukacyjnych i zawodowych"
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Przybliżenie uczniom zasad dobrej autoprezentacji, przydatnej w trakcie nauki, poszukiwania pracy i zatrudnienia.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

„Moja rola w zespole” Jaką przyjmuję rolę w zespole klasowym, w zespole pracowniczym i co z tego wynika?
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zajęcia z wykorzystaniem testu M. Belbina - narzędzia do diagnozy tendencji do określonych zachowań, stylu działania i komunikacji; korzyści: poznanie swoich naturalnych talentów - ról odgrywanych w zespole, a z tym związane mocne strony wnoszone do zespołu i możliwe słabe strony, świadomość możliwości i zagrożeń we współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami (możliwe powody niezrozumienia lub konfliktów), zrozumienie, co leży u podstaw osobistej motywacji, co determinuje możliwości osiągnięcia sukcesu.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.


"Jak wyłonić się z tłumu? Port-folio zawodowe  i video CV jako Twoja oryginalna wizytówka na rynku pracy"
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zapoznanie uczniów z możliwościami oryginalnego redagowania dokumentów, przygotowania video CV, wykorzystywanych w poszukiwaniu zatrudnienia.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, komputer z głośnikami, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  mini wykład, zajęcia aktywizujące.


Jak szukać pracy aby ją znaleźć? Jak pracodawcy szukają pracowników? Assessment Centre i nie tylko"
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zapoznanie uczniów z aktywnymi technikami poszukiwania zatrudnienia i różnymi metodami rekrutacji pracowników.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, 1 godzina lekcyjna, mini wykład,

Warsztaty „Co kryją w sobie oferty pracy?"
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Nabywanie umiejętności wyszukiwania i właściwego analizowania ofert pracy; rozpoznawanie oczekiwań i wymagań pracodawców, interpretacja zapisów w ogłoszeniach o pracy np. „praca w dynamicznym zespole”, korzyści dla kandydata do pracy, przygotowanie profilu kandydata do danej oferty.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.


„Jak przekonać do siebie pracodawcę? Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic" (z wykorzystaniem filmu „Rozmowa kwalifikacyjna”)
Adresat: uczniowie klas drugich
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: to co ważne przed rozmową, w trakcie rozmowy i po rozmowie.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: komputer z głośnikami, projektor, ekran, projekcja filmu "Rozmowa kwalifikacyjna", minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.

 

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH


„Warsztat rozmowy kwalifikacyjnej” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 – VI 2023)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

Przybliżenie uczniom zasad dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą: ćwiczenia dot. mowy werbalnej i niewerbalnej, pierwszego wrażenia, pytań od i do pracodawcy, zakończenia rozmowy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, tablica, arkusze papieru, flamastry, zajęcia aktywizujące.


„Ważne kompetencje personalne i społeczne w pracy”, zajęcia z wykorzystaniem filmu „Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 – VI 2023)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej

Przybliżenie uczniom znaczenia kompetencji miękkich w pracy; zapoznanie z najbardziej typowymi sytuacjami między pracodawcą a praktykantem czy stażystą, pokazanie najczęściej popełnianych przez pracowników błędów, przedstawienie cech dobrego pracownika i wskazówek dobrego  przygotowania się do pierwszej pracy.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: sala lekcyjna, komputer, projektor, głośniki.


 „Kotwice kariery”
Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Zajęcia zachęcające uczniów do refleksji nad obszarem własnej kompetencji, motywacją do pracy i systemem wartości. Zbadanie indywidualnego związku między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery z wykorzystaniem testu „Kotwice kariery”.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda.


„Czy nadaję się na przedsiębiorcę?” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu O/Z w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery.
 Adresat: uczniowie klas trzecich
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

Rozpoznanie przez młodzieży predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (ćwiczenia, kwestionariusz), pomysły na działalność gospodarczą, plusy i minusy prowadzenia własnej działalności, sylwetki osób przedsiębiorczych.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela), optymalne: arkusze papieru, flamastry, komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, mini wykład.

UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH


"Jakie wybrać studia?"
Adresat: uczniowie klas czwartych
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Przekazanie informacji o możliwościach poznania różnych kierunków studiów, uczelni, wyszukiwania kierunków studiów dostępnych po zdaniu matury z danych  przedmiotów np. biologii i chemii, rankingu uczelni i kierunków studiów, zasad rekrutacji itp.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) sala lekcyjna, komputer, projektor, dostęp do Internetu, tablica, kreda, mini wykład, zajęcia aktywizujące.


„Liceum i co dalej - studia, a jeżeli nie studia to co?" Zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących pt. przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.
Adresat: uczniowie klas czwartych
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzące: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber - doradca
zawodowy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile
Przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez dostarczenie informacji i narzędzi z zakresu: określenia elementów ich potencjału zawodowego np. zainteresowań i preferencji zawodowych, możliwości edukacyjnych i szans na pracę w kraju i za granicą, zawodów przyszłości, oczekiwań pracodawców, przekazanie informacji o możliwościach: zdobywania kwalifikacji poprzez podjęcie nauki w szkołach policealnych, poprzez formy szkoleniowe, poprzez zdobywanie kwalifikacji do danego zawodu, udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, możliwościach zdobycia doświadczenia: praca w kraju za granicą, służby mundurowe, staż, wolontariat, kształcenie ustawiczne.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela) minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące, programy multimedialne, ankiety, kwestionariusze, testy.


 „Praca za granicą – co warto wiedzieć?” Zajęcia przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej.
Adresat: uczniowie klas czwartych
Termin: (IX 2022 - IV 2023)
Prowadzący: Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile, Arleta Zuber – doradca
zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Pile

Przekazanie uczniom niezbędnych informacji dot. przygotowania się i wyjazdu do pracy za granicą m.in. formalności, dokumentacja, pomocne instytucje, pośrednictwo pracy, oferty pracy, wymagania pracodawców, wynagrodzenie.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela): sala lekcyjna, tablica, kreda, komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład, zajęcia aktywizujące.


"Absolwent na rynku pracy"
Adresat: uczniowie klas czwartych

Termin: (I 2022 - IV 2023)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile

Przedstawienie uczniom działań lokalnych instytucji na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, m.in.; Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. W obecności nauczyciela), minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu, mini wykład.

INNE TEMATY ZAJĘĆ W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO, ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UCZNIÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH
Adresat: uczniowie liceum
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Problematyka adekwatne do wybranej tematyki zajęć.
Warunki realizacji: (1 godz. lekcyjna 45 min. w obecności nauczyciela),  minimalne: sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne: komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu,  dostosowane do wybranej tematyki zajęć.

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH, 
DOT. WYBORU DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA/POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Adresat: uczniowie liceum
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Udzielenie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia; predyspozycji, możliwości, sytuacji rodzinnej etc. z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, przekazanie ważnych informacji dot. aktywnego poszukiwania  zatrudnienia.
Warunki realizacji: doradztwo indywidualne na terenie szkoły (odrębna sala lekcyjna/gabinet) lub doradztwo na terenie ZPPP w Pile przy ul. Sikorskiego 19.
 
OFERTA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI
LICEUM
Konsultacje indywidualne z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, doradcami zawodowymi, nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego.
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele
Termin: (IX 2022 - VI 2023)
Prowadzący: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy ZPPP w Pile
Współpraca w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego; wymiana doświadczeń, wdrażanie nowych form działań, usprawnianie działań etc.
Warunki realizacji: konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły lub w siedzibie Poradni.

OFERTA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW LICEUM
(ZEBRANIA Z RODZICAMI)

„Oferta usług w ramach doradztwa zawodowego Zespołu Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w Pile dla uczniów liceum i ich rodziców".

Adresat: rodzice uczniów klas pierwszych liceum

Termin: (IX 2022 - VI 2023)

Prowadzący: Anna Oleszczyk – ZPPP w Pile
Przedstawienie rodzicom tematyki zajęć dla młodzieży, możliwych do realizacji na terenie szkoły lub ZPPP w Pile, form współpracy z rodzicami.
Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).


„Jak pomóc nastolatkowi w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej?”.
Adresat: rodzice uczniów ostatnich klas liceum
Termin: (IX 2022- III 2023)
Prowadząca: Anna Oleszczyk – doradca zawodowy


Przedstawienie rodzicom możliwości dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów.
Warunki realizacji: (spotkanie grupowe ok. 20 min., konsultacje indywidualne adekwatnie do potrzeb rodzica).
Inne zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne na terenie szkoły lub Poradni w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców uczniów liceum np. dotyczące kierunków studiów, aktualnej sytuacji na rynku pracy, branż, zawodów przyszłości etc.
(od września 2022 do marca 2023) Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
Warunki realizacji: minimalne - sala lekcyjna, tablica, kreda, optymalne - komputer, projektor, ekran, dostęp do Internetu.

Zapraszam do współpracy
Anna Oleszczyk – doradca zawodowy
tel. 694 449 054