PROPOZYCJE ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

Tytuł formy: Warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców.

Odbiorca formy: dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

Tematyka formy: Celem warsztatów  jest zachęcenie rodziców do systematycznych ćwiczeń 

logopedycznych przez zabawę w ramach profilaktyki logopedycznej oraz integracja 

rodziców przez aktywne działanie.

Warunki realizacji: na terenie przedszkola

 

 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Tytuł formy: Jak być dobrym zespołem klasowym.

Odbiorca: uczniowie klas II szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2 lub 3 godzinne

Miejsce zajęć: na terenie szkół

Prowadzący: Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć: Zajęcia edukacyjno – warsztatowe  mają na celu integrowanie grupy, budowanie więzi między rówieśnikami. Uczniowie poprzez proponowane ćwiczenia uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.

Tytuł formy: Czy dzieci lubią być bite?

Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2- lub 3-godzinne

Miejsce zajęć: na terenie szkół

Prowadzący: Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć: Warsztaty polegają na wyjaśnieniu uczniom

zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, jej wpływie na rozwój

psychiczny dziecka. Zajęcia wskazują także na aspekty prawne dotyczące  

przemocy w rodzinie (niebieska linia, niebieska karta).

 

Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty.

Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2- lub 3-godzinne

Miejsce zajęć: na terenie szkół

Prowadzący: Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć: Zajęcia warsztatowe zawierają informacje o prawie

do prywatności, poszanowaniu własnej godności i osoby. Warsztaty uczą

także umiejętności wyznaczania granic intymności i właściwego

manifestowania praw własnej prywatności.

 

 

 

 

 

 

Tytuł formy: Budowanie empatii w grupie klasowej.

Odbiorca : uczniowie klas  I- IV szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2 godzinne

Miejsce zajęć : na terenie szkół

Prowadzący : Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć :  Warsztaty uczą budowania wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia, otwartości w dzieleniu się opiniami., odczuciami i wartościami.

 

Tytuł formy: „Komunikacja interpersonalna”

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Na proponowanych zajęciach dzieci i młodzież będą mogły dowiedzieć się czym jest komunikacja interpersonalna. Poznają jej rodzaje (komunikacja werbalna oraz komunikacja niewerbalna), a także dowiedzą się co może sprzyjać komunikacji między ludźmi, a co ją utrudniać. Uczestnicy będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce.

Warunki realizacji: ------------------

 

Tytuł formy:   „Asertywność”

Odbiorca formy:uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji:zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Zaproponowane zajęcia wyjaśnią dzieciom i młodzieży czym jest asertywność. Współcześnie coraz większą trudność może sprawiać im stanowcze wyrażanie własnych emocji czy zdania na jakiś temat, w taki sposób, aby nie skrzywdzi uczuć innych ludzi. Ta niełatwa sztuka okazuje się być bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Podkreślony również zostanie fakt, iż jest to nieagresywny sposób obrony własnego interesu.

Warunki realizacji:------------------

 

Tytuł formy: „Współpraca w grupie”

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie czynniki wpływają na efektywną współpracę w grupie, a jakie mogą ją utrudniać. Dzieci w dzisiejszych czasach nastawione są na pracę indywidualną, a bardzo poszukiwaną i cenioną wartością jest umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy poznają korzyści efektywnej pracy zespołowej i ewentualnych trudności, które może ona przysparzać.

Warunki realizacji: ----------------

 

Tytuł formy: „Poznaj swoje supermoce!” – warsztaty dla uczniów kl. IV-VI ukierunkowane na budowanie u dzieci pozytywnej motywacji i samooceny oraz rozwijanie  wewnętrznego potencjału.

Imię i nazwisko realizatora: Magdalena Należyty

 

Tytuł formy: „Bądź dla siebie dobry!” – warsztaty dla uczniów, których celem jest zwiększenie ich zasobów w zakresie znajomości technik radzenia sobie z trudnymi emocjami i wzmacniania poczucia własnej wartości.

Imię i nazwisko realizatora: Magdalena Należyty

 

 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA  RODZICÓW, PEDAGOGÓW
I NAUCZYCIELI:

 

Tytuł formy: Rozwój mowy dziecka 6-7 letniego w świetle gotowości szkolnej

Odbiorca formy: rodzice dzieci 6 -7 letnich

Imię i nazwisko realizatora: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: spotkanie 1-godzinne

Tematyka formy: Celem spotkania jest omówienie rozwoju mowy dzieci 6 i 7-letnich. Rodzice zostaną zapoznani w jaki sposób mogą wspierać rozwój mowy swojego dziecka.

Warunki realizacji: na terenie placówek

 

Temat: „Jak kształtować i wzmacniać odporność psychiczną dziecka?” –spotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych

Imię i nazwisko realizatora: Magdalena Należyty

 

Temat: „Pozwól mi płakać ze smutku i krzyczeć ze zranienia  –  czyli o tym, jaki wpływ mają rodzice na regulację emocji swoich dzieci”. Spotkanie dla rodziców

Imię i nazwisko realizatora: Magdalena Należyty

 

Temat: „Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych dziecka jako forma pomocy mu w radzeniu sobie ze społecznymi wyzwaniami i adaptacji do zmian” – prelekcja dla rodziców

Imię i nazwisko realizatora: Magdalena Należyty

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Problem alkoholowy w rodzinie”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: przedstawienie charakterystyki rodziny z problemem alkoholowym, sposobu jej funkcjonowania – fazy przystosowania do problemy alkoholowego, a także funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci (doświadczane emocje, przyjmowane role). Omówienie rodzinnych uwarunkowań problemu współuzależnienia, a także krótka charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu. Zdalna forma - ewentualnie po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym w zakresie ilości osób i możliwości technicznych oraz ram czasowych.

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Młodzież a uzależnienie od Internetu”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: Uwarunkowania i skutki uzależnienia od Internetu. Diagnoza uzależnienia od Internetu. Fazy uzależnienia od Internetu. Leczenie i profilaktyka uzależnienia od Internetu.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu. Zdalna forma - ewentualnie po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym w zakresie ilości osób i możliwości technicznych oraz ram czasowych.

 

Temat: „Depresja  u dzieci i młodzieży – jak ją rozpoznać, zrozumieć i pomóc” – prelekcja

dla nauczycieli.

Imię i nazwisko realizatora: Magdalena Należyty

 

Temat: „Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze? Budowanie strategii rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania agresji w szkole” – spotkanie z nauczycielami z elementami warsztatów

Imię i nazwisko realizatora: Magdalena Należyty