Nasi psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, socjolog i doradca zawodowy chętnie udzielają pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu pilskiego. Poradnia wykonuje  badania diagnostyczne, prowadzi terapie, konsultacje dotyczące dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i z autyzmem. Na mocy zawartych porozumień między powiatami z ww. pomocy mogą korzystać również osoby z powiatów: chodzieskiego i czarnkowsko - trzcianeckiego.

 

Objęcie dziecka pomocą wymaga pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, nie wymaga skierowania i jest całkowicie bezpłatne. Uczniom pełnoletnim udziela się pomocy na ich wniosek.

 

Pomoc udzielana jest w formie:

 • diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, lękowych, zaburzeń w zachowaniu, nadpobudliwości psychoruchowej oraz trudności w budowaniu prawidłowych relacji społecznych,
 • diagnozy ogólnych przyczyn trudności szkolnych, specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i uczeniu się matematyki,
 • logopedycznych i pedagogicznych badań przesiewowych w przedszkolach,
 • terapii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zastosowaniem najnowocześniejszych metod,
 • określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia,
 • treningów antystresowych,
 • mediacji w środowisku szkolnym,
 • wolontariat,
 • porad wychowawczych,
 • spotkań informacyjnych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych,
 • spotkań konsultacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Dodatkowo poradnia prowadzi:

 • prowadzi treningi z wykorzystaniem EEG Biofeedback,
 • prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej.