Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile

ul. Gen. Sikorskiego 19
64-920 Piła

tel. 67 350-90-97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu jest placówka publiczną powołaną decyzją Kuratora Oświaty w Pile w dniu 22.09.1993 r., przejęta przez Powiat Pilski od dnia 01.01.1999 r. Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile obejmuje swoim zasięgiem miasto Piłę oraz Powiat Pilski. Na mocy zawartych porozumień przyjmuje dzieci niesłyszące, słabosłyszące i z autyzmem z powiatów: chodzieskiego i czarnkowsko - trzcianeckiego. W rejonie działania poradni (powiat pilski) znajduje się 117 placówek oświatowych w tym 49 na terenie miasta Piły i 68 na terenie powiatu. Na terenie działania poradni mieszka ok. 36 000 dzieci.

Opieką obejmujemy dzieci:

 • z wadami wymowy,
 • słabosłyszące i niesłyszące,
 • jąkające się,
 • autystyczne,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z niedokształceniem mowy o typie afazji,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • i innymi złożonymi zaburzeniami.


Prowadzimy terapię indywidualna i grupową, między innymi:

 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • terapie grupową młodzieży jąkającej się,
 • terapię grupową dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej,
 • zajęcia rozwijające zdolności interpersonalne.


Specjalnie na potrzeby szkół organizujemy:

 • spotkania szkoleniowe dla nauczycieli uczących dzieci z wadą słuchu,
 • spotkania szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli,
 • badania przesiewowe na terenie przedszkoli.


Jesteśmy otwarci na współpracę z wychowawcami. Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.


Terapia logopedyczna to oddziaływania mające na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w wypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.


Jeśli twoje dziecko:

 • mówi niewyraźnie,
 • ma wadę słuchu,
 • niedbale lub wadliwie wymawia głoski: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dz, ś, ź, ć,dź, l, r, t, d, n,
 • opuszcza głoski lub całe sylaby w wyrazach,
 • mówi zbyt szybko, chaotycznie,
 • podczas mówienia jąka się,
 • wypowiada mniej słów niż jego rówieśnicy, jego mowa rozwija się z opóźnieniem,
 • ma wady narządów artykulacyjnych,
 • utraciło mowę lub uległa ona zaburzeniu w wyniku urazu,
 • ma inne problemy rozwojowe wpływające na rozwój mowy,

WÓWCZAS NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ TYCH ZJAWISK, TYLKO MOŻLIWIE SZYBKO ZGŁOSIĆ SIĘ DO LOGOPEDY.


ZAGROŻENIA:

 • ZABURZENIA MOWY BYWAJĄ PRZYCZYNA WIELU NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH NP. TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU, ZAKŁÓCONYCH KONTAKTÓW Z RÓWIEŚNIKAMI,
 • WADA WYMOWY MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ KOMPLEKSÓW I LĘKÓW DZIECKA
 • WADY ZGRYZU I INNE WADY APARATU ARTYKULACYJNEGO UTRWALAJĄ WADY WYMOWY, DLATEGO ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA PEDIATRY, ORTODONTY, LARYNGOLOGA.


Do zadań poradni w szczególności należy:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z wadami mowy i słuchu oraz dzieci autystycznych,
 • wspomaganie efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów  oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, pomoc uczniom z wadami mowy i słuchu oraz uczniom z autyzmem w dokonywaniu wyboru, kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • wczesna interwencja logopedyczno-psychologiczna i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych   stron dzieci i młodzieży.


Poradnia realizuje zdania w szczególności przez:

 • diagnozę logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną,
 • terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną,
 • konsultacje z rodzicami, pedagogami, nauczycielami i innymi specjalistami,
 • psychoedukację,
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencję w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.


Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się; uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcia do klasy pierwszej: szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • przystąpienie ucznia lub absolwenta zaburzeniami i odchyleniami lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.


Nasza Poradnia wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • słabosłyszących i niesłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi


Poradnia wydaje również:

 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka - zagrożonego niepełnosprawnością